Metodoloxías Descrición
Presentación oral O TFM debe presentarse en sesión pública ante un Tribunal.
A presentación e defensa do TFM implica non só a capacidade de estruturar e xerar un documento escrito/gráfico de alto contido, senón ademais presentalo oralmente no tempo que se lle asigne polo Tribunal.
Posteriormente, o alumno deberá responder adecuadamente a cantas preguntas formúlelle calquera membro do Tribunal.
Traballos tutelados Os alumnos elixen o tema do seu TFM así como ao seu titor de entre os profesores do MUES.
De acordo coa programación e obxectivos marcados polo titor farase un control e seguimento do TFM, de forma que se poida asegurar tanto a autoría persoal, como a súa orixinalidade e calidade.
Todos estes extremos quedarán testemuñados no informe que cada titor entregará a fin de curso, condición previa para que se poida presentar o TFM ante o Tribunal.