Metodoloxías
Traballos tutelados
Presentación oral
Descrición


O alumno prepara o TFM de acordo coas indicacións e programación que lle indique persoalmente o seu titor.
O titor redactará un informe final para tramitar a través da Secretaría Virtual e achegar impreso ao TFM de cada alumno, de forma que o Tribunal poida ter en consideración cantas circunstancias sexan precisas para valorar na súa total integridade o traballo presentado.