Temas Subtemas
Bloque 1.- Accesibilidade Conceptos xerais
Reserva de prazas en aparcadoiros
Accesos ao interior do edificio
Comunicación horizontal
Mobilidade vertical
Aseos, servizos e instalacións
Reserva de espazos
Bloque 2.- Xestión e evacuación de residuos Principios básicos sobre a xestión de residuos
Normativa técnica aplicable
Partes constituíntes
Dimensionado
Bloque 3.- Instalacións de suministro interior de auga en edificios Características de auga potable
Compoñentes da instalación
Control da calidade en materiais
Dimensionado
Control de execución
Probas de servizo
Mantemento e conservación
Criterios para a legalización das instalacións de suministro de auga
Sostenibilidade nas instalacións de suministro de auga
Bloque 4.- Instalacións de evacuación de auga en edificios Conceptos xerais
Compoñentes da rede interior de evacuación
Criterios de deseño e dimensionado
Control da calidade en materiais
Control de execución
Probas de servizo
Mantemento e conservación
Bloque 5. - Control de execución en obra Inspección das instalacións durante a execución en obra
Probas parciais
Probas finais
Recepción
Visita a obra, dependendo da dispoñibilidade de obras co profesor que imparte a materia
Bloque 6.- Instalacións de gas en edificios O gas como fonte de enerxía
Tipoloxía de combustibles
Normativa técnica
Compoñentes da instalación
Control de recepción e calidade
Control de execución
Probas de servizo
Criterios para a legalización de instalacións de gas