Materias que se recomenda ter cursado previamente
Fisica Aplicada I/670G01002
Fisica Aplicada II/670G01007
Construción I/670G01009
Instalacións I/670G01014

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Construción II/670G01011

Materias que continúan o temario
Instalacións III/670G01035
Medicións acústicas na edificación/670G01040

Observacións
<p><font size="2">Este curso está claramente orientado ao coñecemento das instalacións mecánicas do edificio, é dicir, o coñecemento previo de conceptos de mecánica de fluídos e hidráulica son fundamentais para entender os conceptos e aplicar as metodoloxías de cálculo e dimensionamento a casos prácticos. O cal faculta ao alumno para realizar comprobacións e verificacións nos procesos de contratación, control de montaxe, posta en servizo e legalización das devanditas instalacións.</font></p>