Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Debate virtual A1 A3 A7 A8 4 0 4
Lecturas A1 A3 A5 A6 A7 A8 A9 A11 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C10 4 4 8
Sesión maxistral A10 A12 A14 B1 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 4 40 44
Análise de fontes documentais A1 A3 A5 A6 A7 A8 B2 B3 B8 B9 4 10 14
 
Atención personalizada 13 0 13
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado