Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A4 A5 A6 B1 B2 20 4 24
Estudo de casos A4 A5 A6 B3 C1 8 8 16
Traballos tutelados A4 C2 C3 C5 C6 C9 C10 2 25 27
 
Atención personalizada 8 0 8
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado