Materias que se recomenda ter cursado previamente
Patrimonio Bibliográfico Documental e Arquivística/710521003
Organización e Xestión de Arquivos Históricos e Bibliotecas Patrimoniais/710521022
Historia das Institucións e da Administración/710521028

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Seminarios. Xornadas e Conferencias sobre Patrimonio Cultural/710476014
Organización e Xestión de Museos/710521011

Materias que continúan o temario

Observacións

Los estudiantes Erasmus o de programas de movilidad bilateral deberán contactar con la profesora la primera semana de clases del segundo cuatrimestre.


Los estudiantes que no puedan asistir a clases con regularidad deberán contactar con la profesora en la primera semana del segundo cuatrimestre para organizar un plan de trabajo.