Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Saber analizar e comentar textos e discursos literarios e non literarios utilizando apropiadamente as técnicas de análise textual.
Relacionar os coñecementos cos doutras áreas e disciplinas.
Saber analizar e comentar textos e discursos literarios e non literarios utilizando apropiadamente as técnicas de análise textual.
Ter capacidade para avaliar criticamente o estilo dun texto e para formular propostas alternativas e correccións.
Ter capacidade de organizar o traballo, planificar e xestionar o tempo e resolver problemas de forma efectiva.
Ter capacidade para avaliar criticamente o estilo dun texto e para formular propostas alternativas e correccións.
Ter capacidade de análise e síntese, de valorar criticamente o coñecemento e de exercer o pensamento crítico.
Utilizar os recursos bibliográficos, as bases de datos e as ferramentas de busca de información.
Utilizar os recursos bibliográficos, as bases de datos e as ferramentas de busca de información.
Manexar ferramentas, programas e aplicacións informáticas específicas.
Apreciar a diversidade.
Manexar ferramentas, programas e aplicacións informáticas específicas.
Relacionar os coñecementos cos doutras áreas e disciplinas.
Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Relacionar os coñecementos cos doutras áreas e disciplinas.
Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán/á e profesional.
Ter capacidade de organizar o traballo, planificar e xestionar o tempo e resolver problemas de forma efectiva.
Ter capacidade de organizar o traballo, planificar e xestionar o tempo e resolver problemas de forma efectiva.
Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
Ter capacidade de análise e síntese, de valorar criticamente o coñecemento e de exercer o pensamento crítico.
Ter capacidade de análise e síntese, de valorar criticamente o coñecemento e de exercer o pensamento crítico.
Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
Apreciar a diversidade.
Apreciar a diversidade.
Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán/á e profesional.
Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán/á e profesional.
Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
Ter e saber aplicar os coñecementos básicos que permitan reflexionar sobre a disciplina histórica
Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
Coñecer o uso que dos conceptos fundamentais tratados se ten feito polos propios historiadores
Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
Coñecer a aportación da historia, a literatura e a memoria para a representación do pasado
Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
Saber que os conceptos, as escrituras e a investigación histórica están en permanente construcción.
Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Utilizar os coñecementos e técnicas propias da historia no ámbito doutras disciplinas, nomeadamente as relacionadas coa linguaxe como a lingüística e a literatura.
Ter e saber aplicar os coñecementos básicos que permitan reflexionar sobre a disciplina histórica
Ter e saber aplicar os coñecementos básicos que permitan reflexionar sobre a disciplina histórica
Ter capacidade para avaliar, analizar e sintetizar críticamente información especializada
Coñecer o uso que dos conceptos fundamentais tratados se ten feito polos propios historiadores
Coñecer o uso que dos conceptos fundamentais tratados se ten feito polos propios historiadores
Coñecer a aportación da historia, a literatura e a memoria para a representación do pasado
Coñecer a aportación da historia, a literatura e a memoria para a representación do pasado
Saber que os conceptos, as escrituras e a investigación histórica estan en permanente construcción
Saber que os conceptos, as escrituras e a investigación histórica estan en permanente construcción
Utilizar os coñecementos e tecnicas propias da historia no ámbito doutras disciplinas, nomeadamente as relacionadas coa linguaxe como a lingüística e a literatura
Utilizar os coñecementos e tecnicas propias da historia no ámbito doutras disciplinas, nomeadamente as relacionadas coa linguaxe como a lingüística e a literatura