Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
 
Observacións avaliación
<p>1. Para superar a materia é obrigatorio: - <u>Superar a proba obxectiva</u> - Ter entregado en tempo e forma todas as actividades (recesions e comentarios) encargadas durante o curso. Caso da suma das cualificacións do conxunto das metodoloxías ultrapasar os cinco pontos sen se teren alcanzado un mínimo de dous na proba obxectiva, farase constar como cualificación final 4,9 implicando un suspenso na materia.&nbsp;</p>
<p>2. Serán avaliados os alumnos que&nbsp;asistiren à&nbsp;proba obxectiva ou, non asistindo a ela,&nbsp;entregaren a totalidade das&nbsp;actividades encargadas (recensións e resumo).&nbsp;Onde non,&nbsp;serán considerados como non presentados.</p>
<p>3. As faltas de ortografía (grallas) e/ou incorreccións léxico-gramaticais poderán ser motivo de suspenso automático cando muito graves e reiteradas. En calquera caso suporán unha diminución da nota.</p>