Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Estudo de casos A13 A14 A15 A16 A17 A18 B1 B7 B9 C2 C3 12 24 36
Seminario B9 C5 C6 C9 8 16 24
Proba de resposta múltiple A8 B10 3 21 24
Sesión maxistral A14 A15 A16 A17 B2 B3 B4 B5 B6 B8 C4 C7 C8 21 42 63
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado