Metodoloxías Descrición
Estudo de casos Se utilizarán diferentes materiais (casos prácticos, materiais audiovisuais, lecturas) tanto na aula para complementar a docencia teórica e teórico-práctica (prácticas individuais), como fora da aula para preparar os proxectos prácticos en equipo que constitúen o obxeto da avaliación continua, e que poderán versar sobre organizacións reais.
Seminario A asistencia a todas as sesións da asignatura, incluidos os seminarios, as presentacións de todos os proxectos prácticos de equipo e as conferencias invitadas, é obligatoria dado o seu carácter evaluable.
Proba de resposta múltiple Examen tipo test de resposta múltiple donde unha sola opción é correcta e as respostas incorrectas penalizan.
Sesión maxistral Se explicarán na aula os fundamentos dos contidos da asignatura utilizando apoios audiovisuais, discusións dirixidas, casos prácticos e outras metodoloxías interactivas.