Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Estudo de casos A13 A14 A15 A16 A17 A18 B1 B7 B9 C2 C3 A calificación obtida nos proxectos prácticos de equipo ponderará 30% da calificación final. Todos os participantes de cada equipo obterán a mesma calificación 30
Seminario B9 C5 C6 C9 A asistencia a tódalas sesións é obligatoria, incluidos seminarios e conferencias, e será debidamente avaliada. A asistencia ás sesións suporá un máximo do 10% da calificación final.
10
Proba de resposta múltiple A8 B10 Realizaráse un examen tipo test administrado vía Moodle, donde solo unha opción é correcta. As respostas incorrectas penalizan un tercio do valor das correctas. É estrictamente necesario aprobar o examen (esto é, obter unha calificación igual ou superior a 5, nunha escala de 0-10) para aprobar a materia.

Todos os materiais e contidos tratados na aula, tanto presencial como virtualmente, ou recomendados en moodle, ben a través de seminarios e conferencias ou a través de sesións interactivas (sexan discusións de casos, plenarias ou en equipo, ou seminarios), incluidas as discusións de prácticas individuais ou as presentacións de proxectos de equipo, son susceptibles de ser preguntados no examen.

É importante que os estudantes se preparen individualmente para o examen utilizando todos os materiais dispoñibles na plataforma virtual (diapositivas, lecturas, materiais multimedia) e as notas que tomen na aula para comprender os exemplos reais utilizados para ilustrar os contidos do curso e desenvolver os seus propios pensamento crítico e criterio profesional.

É crucial que os estudantes complementen estes materiais coa revisión individual das lecturas suxeridas, e así aclarar calquera dúbida.
60
 
Observacións avaliación
A participación en seminarios, conferencias e sesións ordinarias presenciais (ata 10% da calificación final) poderá controlarse aleatoriamente.

Os criterios de avaliación aplicaránse tanto á primeira como á segunda oportunidade, incluidos estudantes Erasmus e de intercambio.

Os estudantes matriculados a tempo parcial e con "dispensa académica de exención de asistencia" terán as seguintes ponderacións: 100% virá do examen.

Os estudantes que suspendan o examen de test recibirán a calificación do examen como calificación final.

As calificacións obtidas polos estudantes na avaliación continua como resultado dos proxectos prácticos en equipo (ata 30%) e asistencia (ata 10%) serán válidas solo durante o curso académico en cuestión.

Está prohibido o acceso ás aulas de examen con calquer dispositivo de transmisión e/ou almacenamento de datos (teléfonos móviles, reloxes intelixentes, etc.).