Materias que se recomenda ter cursado previamente
Fundamentos de Economía: Industria da Moda/710G03003

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Xestión Sustentable da Cadea de Valor da Moda/710G03018

Observacións