Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Configurar correctamente os ensaios AI1
BI1
BI2
BI4
BI8
BI13
BI21
CI2
CI3
CI6
CI7
CI8
Coñecer as distintas posiblidades de separación de proceso solopados AI1
AI2
BI2
BI4
BI5
BI6
BI8
BI13
CI2
CI3
CI6
CI7
CI8
CI9