Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A2 B1 B2 B5 B13 B21 C7 C8 C9 8 12 20
Prácticas de laboratorio A1 B1 B6 B8 B13 8 24 32
Traballos tutelados A2 A1 B1 B2 B4 B6 B13 C2 C3 C6 C8 C9 2 18 20
Proba obxectiva A1 A2 B2 B4 B13 B21 C2 1 0 1
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado