Metodoloxías
Traballos tutelados
Sesión maxistral
Prácticas de laboratorio
Proba obxectiva
Descrición
Aclaración de dúbidas que xurdan despois das sesións maxistrais e fundamentalmente explicacións, comentarios, resolución de dúbidas que xurdan durante o desenvolvemento dos traballos tutelados.

Non se acepta dispensa académica.