Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Análise de fontes documentais B2 B3 B4 B8 B13 C2 C4 C6 C7 C8 2 12 14
Prácticas de laboratorio A1 B2 B4 B8 B13 C6 4 12 16
Sesión maxistral A1 A5 B21 C2 12 6 18
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado