Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Para axudar a conseguir unha contornainmediata sostida e cumprir co obxectivo da acción número 5: “Docencia einvestigación saudable e sustentable ambiental e social” do "Plan deAcción Green Campus Ferrol", realízanse as seguintes recomendacións:

- Facer un uso sustentable dos recursos e a prevención de impactos negativossobre o medio natural 

- A entrega dos traballos documentais que se realicennesta materia: realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidadede imprimilos. En caso de ser necesario realizalos en papel.

- Non se empregarán plásticos.

- Realizaranse impresións a dobre cara. 

- Empregarase papel reciclado.

- Evitarase a impresión de borradores.