Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A3 A5 B1 B2 B21 C6 Exame, proba obxectiva de avaliación 50
Prácticas de laboratorio A1 A2 B8 B9 B13 C7 C8 Avaliación continua mediante o seguimento do traballo do alumno na aula, o laboratorio e/ou titorías 20
Traballos tutelados B4 B9 B12 B13 B21 C2 Presentación dos traballos tutelados correspondentes aos distintos diferentes contidos de cada materia 30
 
Observacións avaliación