Temas Subtemas
Ondas acústicas en fluidos perfectos e viscosos.
Fenómenos na interfase.
Introdución a efectos non lineais, ondas de choque.
Teoría da difracción (réxime harmónico e impulsos).
Ondas elásticas en sólidos brandos.