Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A4 A5 B1 B4 B18 C2 10 18 28
Prácticas de laboratorio B2 B8 B12 B19 B21 C8 20 20 40
Traballos tutelados B4 B19 B21 C2 C6 C7 5 25 30
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado