Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A4 A5 B1 B4 B18 C2 Exame, proba obxectiva de avaliación 50
Prácticas de laboratorio B2 B8 B12 B19 B21 C8 Avaliación continua mediante o seguimento do traballo do alumno na aula, o laboratorio e/ou titorías 20
Traballos tutelados B4 B19 B21 C2 C6 C7 Presentación dos traballos tutelados correspondentes aos distintos diferentes contidos de cada materia 30
 
Observacións avaliación