Temas Subtemas
PARTE I. INTRODUCIÓN - O COMERCIO MARÍTIMO

Tema 1. Os PRINCIPIOS ECONÓMICOS DO COMERCIO MARÍTIMO

1. Introdución
2. Crecemento económico e comercio marítimo
Etapas do desenvolvemento económico
Ciclo de desenvolvemento do comercio marítimo
Relación crecemento - comercio
3. Factores explicativos do comercio marítimo
Produto Nacional Bruto
Zona xeográfica
Poboación
Recursos naturais existentes
4. Incoterms
Concepto- Clasificación
Relación co transporte marítimo; gastos de carga e estiba
5. Balanza de pagos e Balanza de fretes
Balanza de fretes marítimos
Balanza de servizos anexos ao transporte marítimo

Tema 2. DISTRIBUCIÓN XEOGRÁFICA DO COMERCIO MARÍTIMO

1. Evolución do comercio internacional, Teoría West line de evolución do comercio marítimo; Concepto
Potencias comerciais do mediterráneo; Fenicia, Cartago, Creta, Grecia e Roma, Cidades Estado; Venecia e Xénova, Liga Hanseática
Epoca das exploracións; Portugal e España
Países Baixos e Imperio Británico
Liberalización do transporte marítimo
O Pacífico
2. Países que comercian por mar; identificación de:
Zonas de actividade económica
Zonas de recursos naturais
Zonas cumpridamente poboadas
3. Área marítima do Atlántico
Atlántico, Canle de Suéz e Panamá Europa Occidental América do Norte Suramérica
África Occidental
4. Area marítima do Pacífico e do Indico
Xapón -Asia -Oceanía-Oriente Medio -
Costa oeste de América -Costa este de Africa

PARTE II. O MERCADO DO TRANSPORTE MARITIMO

Tema 3. A ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DO MERCADO DO TRANSPORTE MARÍTIMO

1. Introdución e xeneralidades:
Importancia económica do Transporte Marítimo
Relación Transporte marítimo - Comercio Internacional
Custo do transporte marítimo
2. O sistema de transporte marítimo - características desta actividade:
Inexistencia de stocks
Rixidez de ofértaa
Estatuto xurídico
Infraestrutura
Velocidade e regularidade
Prezo dos buques
Riscos
3. A demanda de transporte marítimo
Factores que a caracterizan
Clasificación de cárgalas
Graneis
Carga xeneral
4. A oferta de transporte marítimo; frota mercante mundial.
Tipos de buques mercantes
Desenvolvemento tecnolóxico
Incremento da tamaño
Especialización
Revolución nos sistemas de carga
Idade dos buques; vida física, vida tecnolóxica
5. O papel dos portos no sistema de transporte

Tema 4. Os CICLOS DO MERCADO DE TRANSPORTE MARÍTIMO

1. Ciclos económicos, relación co transporte marítimo
2. Características e frecuencia dos ciclos do mercado de transporte marítimo; Ciclos curtos e ciclos longos, etapas
3. Análise dos períodos seguintes:
1869 - 1914
1919 - 1938
1945 - 1995

Tema 5. O CATRO MERCADOS DO TRANSPORTE MARÍTIMO.

1.Mercado de fretes.
Time charter (trip charter, period charter)
2.Mercado de compra - venda de buques.
Procedemento
Relación entre prezo, nivel de fretes, idade e expectativas
Formulario ;Sae and Purchase Memorandum of Agreement (MOA) - Norwegian Salgues
3.Mercado de novas construcións.
Contrato de construción de buques - formulario AWES
4.Mercado de despezamentos.

Tema 6. OFERTA, DEMANDA E FRETE

1.O modelo do mercado
2.Análise da demanda de transporte marítimo
3.Análise da oferta de transporte marítimo
4.O mecanismo de formación do frete.
5.Frete no mercado da petroleiros - tarifa World - Scale

Tema 7. ESTIMACIÓNS E PREDICIÓNS

1.Xeneralidades.
2.Indices de fretes.
Baltic Exchange; índice BFI e BTI
Lloyd`s Ship Manager
3.Fontes documentais para a análise do mercado de fretes
Informes periódicos
Publicacións especializadas
Ordenes do mercado
4.Elaboración de predicións.
Previsión a curto, medio e longo prazo dos principais indicadores (niveis de fretes, equilibrio oferta/demanda, encargos de buques, etc.) Estudos de carácter xeral de oferta / demanda do transporte marítimo

Tema 8. O MERCADO DE NOVAS CONSTRUCIÓNS E DE DESPEZAMENTOS

1.Importancia do sector de novas construcións e reparacións
2.Evolución histórica do sector
3.Distribución xeográfica da capacidade de construción
4.Ciclos de mercado
5.Custo de construción - competitividade (produtividade, custos laborais, paridade respecto ao Dólar)
6.A industria do despezamento, localización e instalacións

PARTE III. A EXPLOTACION DO BUQUE

Tema 9. FLETAMENTO POR VIAXE, TEMPO E ARRENDAMENTO DO BUQUE.

1.Formas de explotación económica do buque; o contrato de fletamento
2.Formularios uniformes; vantaxes, tipos
3.Clausulado xeral das pólizas correspondente ao fletamento por viaxe (Voyage charter).
Cláusulas con referencia ás partes contratantes
Cláusulas que afectan o buque
Cláusulas con referencia cargar
Cláusulas referentes ás condicións de viaxe
Cláusulas varias
4.Poliza GENCON
5.Clausulado xeral das pólizas correspondente ao fletamento por tempo (Estafe charter).
Cláusulas referentes ao buque
Cláusulas con referencia ao período de fletamento
Cláusulas que determinan os dereitos e obrigacións de armador e fretador
6.Póliza BALTIME

Tema 10. LINEA REGULAR

1.Características
2.Coñecemento de embarque - definición, contido e tipos.
3.Regras da Haia-Visby - Bruxelas e Hamburgo.
Países cargadores e navieros
Contido
Ambitos de aplicación
4.Conferencias de fretes.
Historia
Clases de Conferencias
Vantaxes/inconvenientes
5.Marco xurídico internacional das conferencias - Código de conduta da UNCTAD.
6.Regulamentos Comunitarios - Paquete de Bruxelas.
7.Fórmulas de asociación entre servizos marítimos.
Acordos de aluguer de espazo
Servizo Conxunto
Consorcio Pechado
Empresa ou Naviera conxunta
Acordo de estabilización
8.Tarifas, estrutura
Estrutura
Criterios
Clases de fretes

Tema 11. CUSTOS DE CONSTRUCCION E EXPLOTACION

1.Estrutura do custo do transporte marítimo.
Concepto de custo
Clasificación tradicional; custos fixos e custos variables
2.Custos de capital- financiamento
Devolución ou amortización de créditos
Amortización contable Custo de oportunidade Factores influentes
3.Custos de operación
Mantemento e reparacións
Compoñentes
Circunstancias que afectan á partida
Formulación
Provisións e pertrechos
Tripulación e adestramento
Administración
4.Custos de viaxe
Custos proporcionais, consumos
Custos non proporcionais:
Custos de porto
Custos de paso de canles, comisións
5.Custos derivados da manipulación da carga
De carga/descarga
De operacións conexas (estiba, trincaje, acondicionamento de espazos)
6.Custos derivados do transporte terrestre da carga
7.Importancia relativa dos custos de acordo a factores tales como:
Tamaño, Tipo de buque, Tipo de explotación
Viaxe
8.Factores condicionantes do custo;
Velocidade, Idade, Rexistro
9. Economías de escala
10. Produtividade
Concepto,Optimización da velocidade de servizo
Optimización dos días de navegación en carga
Coeficiente de utilización do peso morto

Tema 12. ESTANCIA DOS BUQUES EN PORTO-OPERACIÓNS QUE SE DESENVOLVEN NO PORTO.

1.Operacións que se desenvolven en porto.
2.Importancia económica da fase portuaria do transporte marítimo
3.Demanda do transporte marítimo a un porto moderno
4.Produtividade das operacións portuarias
5.Modelos de xestión e administración portuaria
6.Lei de Portos do Estado- Portos de interese xeral.
7.Portos de titularidade estatal e autonómica.
8.Tarifas.

Tema 13. ADAPTACIÓN DO BUQUE Ao TRÁFICO

1.Tipos de cargas e buques
2.Evolución dos tipos de buques, Especialización
3.Adaptación do deseño á operación
4.Espazos para a contención da carga
5.Sistemas de transferencia
6.Dispositivos de estiba - trincaje

PARTE IV. REGULACIÓN DA SEGURIDADE E A NAVEGACIÓN

Tema 14. INSTITUCIÓNS QUE REGULAN O TRANSPORTE MARÍTIMO
1.III Conferencia Internacional sobre Dereito do Mar - Xamaica, Montego Bay
2.Estados do pavillón - OMI
3.Sociedades de clasificación
4.Organización internacional do traballo
5.UNTAD
6.Estados reitores do porto

Tema 15. Os REXISTROS DE BUQUES

1.Concepto e importancia do rexistro de buques.
2.Rexistros abertos ou libres fronte a rexistros pechados ou tradicionais.
3.Factores característicos dos rexistros libres.
4.Aspectos administrativos
Aspectos fiscais
Aspectos laborais
Aspectos técnicos
5.Pavillóns de conveniencia
6.Reacción dos países da Ou.C.D.E. ante o "Flagging out";
Actuacións posibles a nivel estatal
Rexistros especiais
Rexistros off-shore
Paso do control do estado do pavillón ao control por parte do estado do porto
7.Rexistro especial de Canarias (REBECA)

Tema 16. O SEGURO MARITIMO

1.Consideracións xerais.
2.Elementos persoais (asegurador, asegurado, coaseguro e reaseguro)
3.Modelos de pólizas aseguradoras marítimas
4.Suxeitos do seguro marítimo.
5.Seguro de casco
Desembolsos
Frete
Responsabilidade naviera
Mercadorías
6.Riscos.
7.Curmá
8.Clases de sinistros a efectos da súa liquidación
9.Seguros de protección e indemnización.

Tema 17. SEGURIDADE DA NAVEGACION

1.Sinistralidade marítima.
2.Accidentes da navegación
3.Abordaxe
Concepto
Clases
Salvamento
Concepto
Clasificación
Remuneración
Remolque.
Distinción entre remolque e salvamento
Remolque de altura e de porto - pólizas
4.Avaría grosa.
Regras de York e Anveres
Liquidación
5.Certificados gobernamentais e Certificados de clase.
6.Buque subestandar - actuacións para evitar a actividade de buques deste tipo.
Control do estado do porto. Acordos rexionais
Seguridade operacional (Código ISM)
Convenio de formación de 1995

PARTE V. Os TRAFICOS

Tema 18. TRAFICO DE GRANEIS - I

1.Introdución, orixes do transporte de graneis
2.Definición de cárgalas
Graneis líquidos
Graneis principais ou de primeira orde
Graneis secundarios ou de segunda orde
3.Estudo do sistema de transporte de graneis
4.Manexo dos graneis sólidos e líquidos.
5.Volume, orixe e destino dos tráficos.
6.Balance oferta/demanda e evolución recente.
7.Perspectivas a medio prazo.

Tema 19. TRAFICO DE GRANEIS - II

1.Cru e produtos do petróleo;-
2.As cargas e os buques
Volume
Orixe e destino dos tráficos
Balance oferta/demanda e evolución recente.
Perspectivas futuras
3.Produtos químicos:
As cargas e os buques
Volume
Orixe e destino dos tráficos
Balance oferta/demanda e evolución recente
Perspectivas futuras
4.Graneis Sólidos principais e secundarios;.
As cargas e os buques
Volume
Orixe e destino dos tráficos
Balance oferta/demanda e evolución recente
Perspectivas futuras

Tema 20. CARGA XERAL. Os SERVIZOS DE LINEAS REGULARES
1.Orixes das liñas regulares
2.A carga xeral, proceso de formación de unidades de carga - colectores.
3.Concepto de transporte intermodal
4.Evolución do tipo de buque a utilizar no tráfico.
5.Colectores:
As cargas e os buques
Volume
Orixe e destino dos tráficos
Balance oferta/demanda e evolución recente
Perspectivas futuras
6. Cargas Refrigeradas e frigoríficas;
As cargas e os buques
Volume,Orixe e destino dos tráficos
Balance oferta/demanda e evolución recente
Perspectivas futuras
7.Portos e terminais de colectores
.
Os bloques o temas siguintes desenrrolan os contidos establecidos na ficha de la Memoria de Verificación Introducción - O Comercio Marítimo
O mercado do transporte marítimo
A explotación do buque
Regulación da seguridade e a navegación
Os tráficos.
Coñecemento do comercio e o transporte marítimo internacional para a sua aplicación a definición e optimización dos novos buques e artefactos