Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A6 A15 A16 B1 B2 B3 B4 B5 B7 C1 47.5 47.5 95
Proba de resposta breve A6 A15 A16 B6 2.5 0 2.5
Saídas de campo A6 A15 A16 5 0 5
 
Atención personalizada 10 0 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado