Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Desenrrolo dos contidos
Proba de resposta breve Proba escrita correspondiente a conceptos teóricos y contenidos prácticos.
Saídas de campo Visitas a instalacions portuarias así como complexos industriaiss, tales como un parque de almacenamento de carbón.