Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A2 A4 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 B11 B14 B18 B20 C1 C2 C5 C8 C11 C7 C12 C13 35 0 35
Solución de problemas A2 A4 A6 A7 B1 B3 B4 B5 B6 B8 B11 B14 B18 B20 C1 C2 C5 C8 C11 C7 C12 C13 10 0 10
Estudo de casos A2 A4 A6 A7 B1 B2 B3 B6 B8 B11 B14 B18 B20 C1 C2 C5 C8 C11 C7 C12 C13 0 45 45
Proba oral A2 A4 A6 A7 B1 B2 B3 B14 B18 B20 C1 C2 C5 C8 C11 C7 C12 C13 10 0 10
Traballos tutelados A2 A4 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 B11 B14 B18 B20 C1 C2 C5 C8 C11 C7 C12 C13 0 45 45
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado