Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición dos contidos da materia.
Solución de problemas Solución de problemas.
Estudo de casos Estudo de casos.
Proba oral Proba oral sobre o contido da materia .
Traballos tutelados Realización dos proxectos propostos en clase .