Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecemento tanto dos fundamentos teóricos como da aplicación práctica da ananalise de maniobrabilidade e do comportamento do buque baixo a acción de olas incluíndo, ademais, o estudo do marco normativo nestes campos. AP3
BM5
CM2
CM3
CM7
CM12
CM13