Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Solución de problemas A4 B5 C2 C3 C7 C12 C13 10 15 25
Prácticas de laboratorio A4 B5 C2 C3 C7 C12 C13 10 12 22
Traballos tutelados A4 B5 C2 C3 C7 C12 C13 5 22.5 27.5
Proba obxectiva A4 B5 C2 C3 C7 C12 C13 3 0 3
Sesión maxistral A4 B5 C2 C3 C7 C12 C13 20 24 44
 
Atención personalizada 3.5 0 3.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado