Temas Subtemas
Análise de sistemas de propulsión e xeración de enerxía a bordo. Cuantificación das enerxías residuais dispoñibles nas plantas de propulsión
e eléctrica e detección de ineficiencias enerxéticas.
Sistemas de propulsión e xeración de enerxía a bordo. Consumo, análise de enerxías dispoñibles, detección de ineficacias e cuantificación de perdas.
- Motores diésel e os seus sistemas auxiliares
- Propulsión diésel - eléctrica
-Vapor e gas turbina
Análise das necesidades enerxéticas a bordo.
A coxeración como tipoloxía da optimización da eficiencia enerxética.
O EEDI (Energy Efficiency Design Index) e o SEEMP (Ship Energy Efficiency Management Plan) da Organización Marítima Internacional (MARPOL Anexo VI (resolución MEPC.203(62)
Selección e deseño de alternativas de mellora enerxética adecuadas a cada caso particular. Xestión energética. SEEMP (Ship Energy Efficiency Management Plan) daa Organización Marítima Internacional (MARPOL Anexo VI (resolución MEPC.203(62)) e ISO 50001.
Estudos de viabilidade operativa e económica de solucións de aforro de enerxía. Casos prácticos