Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A5 B5 B6 B13 C1 C5 C7 C12 C13 42 50 92
Traballos tutelados A5 B5 B6 B13 C1 C5 C7 C12 C13 5 16 21
Solución de problemas A5 B5 B6 B13 C1 C5 C7 10 15 25
Proba obxectiva A5 B5 B6 B13 2 2 4
 
Atención personalizada 8 0 8
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado