Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral DESENVOLVERASE O TEMARIO DA MATERIA
Traballos tutelados OS ALUMNOS PREPARAN OS TRABALLOS ASIGNADOS POLO PROFESOR
Solución de problemas Posta en práctica dos contidos da materia
Proba obxectiva PROBA DE PREGUNTAS CURTAS SOBRE NORMATIVA EXPLICADA POLO PROFESOR