Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba obxectiva A9 B5 B7 B19 C2 C7 C12 C13 1 0 1
Sesión maxistral A9 B5 B7 B19 C2 C7 C12 C13 30 40 70
Prácticas de laboratorio A9 B5 B7 B9 B19 C2 C4 C7 C12 C13 10 15 25
Traballos tutelados A9 B5 B7 B19 C2 C7 C12 C13 20 30 50
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado