Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Dinámica de artefactos oceánicos (en extinción)/730496009

Observacións