Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 B3 B5 B7 C4 C5 30 45 75
Solución de problemas A1 B1 B2 B3 B5 B7 C4 C5 26 39 65
Proba mixta A1 B1 B2 B3 B5 B7 C1 C4 C5 6 0 6
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado