Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Prácticas de laboratorio A4 B3 C5 10 5 15
Proba mixta A4 B1 B2 B5 4 6 10
Sesión maxistral A4 C1 C2 C4 30 39 69
Solución de problemas A4 B2 B4 B5 18 18 36
Traballos tutelados A4 B6 B7 C1 2 16 18
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado