Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Prácticas de laboratorio A9 10 15 25
Proba mixta A9 B4 B6 0 10 10
Sesión maxistral A9 B5 C4 C6 30 33 63
Solución de problemas A9 B2 B7 17 22.1 39.1
Traballos tutelados A9 B2 B4 C2 3 9 12
 
Atención personalizada 0.9 0 0.9
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado