Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Prácticas a través de TIC A7 B1 B3 B5 B7 B9 C4 C6 22 44 66
Sesión maxistral A7 B1 B3 B5 B7 B9 C4 C6 21 42 63
Actividades iniciais A7 B1 B3 B5 B7 B9 C6 C4 10 0 10
Proba mixta A7 B1 B3 B5 B7 B9 C4 C6 4 6 10
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado