Metodoloxías Descrición
Prácticas a través de TIC Clases en aula de informática.
Sesión maxistral Clases de pizarra.
Actividades iniciais Realizarase un exame parcial que abarcará aspectos iniciais.
Proba mixta Exame que abarcará a totalidade do temario.