Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Prácticas a través de TIC A7 B1 B3 B5 B7 B9 C4 C6 A avaliación consistirá en atribuír unha nota a cada exercicio que entrega o alumno. 20
Proba mixta A7 B1 B3 B5 B7 B9 C4 C6 Exame que abarcará a totalidade do temario. 70
Actividades iniciais A7 B1 B3 B5 B7 B9 C6 C4 Exame parcial que abarcará aspectos iniciais. 10
 
Observacións avaliación

Para os alumnos de dispensa académica as prácticas serán substituidas por actividades propostas polo profesor. A ponderación
na cualificación é a mesma que para as prácticas a través de TIC.

Os criterios de avaliación da 2ª oportunidade son os mesmos que os da 1ª oportunidade agás que, en caso de realizar exames parciais, a nota obtida nos mesmos non se terá en conta en 2ª oportunidade.

Para aprobar é necesario obter ao menos un 4 no exame final e un 5 na nota global.