Materias que se recomenda ter cursado previamente
CÁLCULO/730G01101
FÍSICA I/730G01102
ECUACIÓNS DIFERENCIAIS/730G01110
MECANICA/730G01118

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
MECÁNICA DE FLUÍDOS/730G01119
CALOR E FRÍO INDUSTRIAL/REFRIXERACIÓN/730G03020
MÁQUINAS TERMICAS E HIDRAULICAS/730G03023

Observacións

Para axudar a acadar un ambiente inmediato sostido e cumprir o obxectivo da acción número 5: "Educación e investigación ambiental e social sa e sostible" do "Plan de Acción do Campus Verde de Ferrol":

            A entrega dos traballos documentais feitos neste asunto:

              • Pedirase en formato virtual e / ou soporte informático

             • Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimir

             • Se é necesario facelos en papel:

                  - Os plásticos non serán utilizados

                 - As impresións dobre cara realizaranse.

                 - Usarase o papel reciclado.

                 - Evitarase a impresión de borradores.

              • Debe realizarse o uso sostenible de recursos e prevención de impactos negativos sobre o medio natural

              • Hai que ter en conta a importancia dos principios éticos relacionados cos valores da sustentabilidade nos comportamentos persoais e profesionais

              • A perspectiva de xénero incorpórase á docencia desta materia (usarase a lingua non sexista, a bibliografía dos autores de ambos sexos será utilizada, a intervención na clase dos alumnos será incentivada ...)

              • Realizarase o traballo para identificar e modificar prexuízos e actitudes sexistas e influirase o medioambiente para modificar e promover valores de respecto e igualdade.

              • Deben detectarse situacións de discriminación e propoñerán accións e medidas para corrixilos.