Temas Subtemas
Os bloques ou temas seguintes desenvolven os contidos establecidos na ficha da Memoria de Verificación Análisis de estructuras mediante ordenador
Normativa Estrutural
Tema 1: DESEÑO E CÁLCULO DE ESTRUCTURAS MEDIANTE ORDENADOR. 1.1.- Tipos de programas de Diseño e Análise Estructural
1.2.- Deseño e análise de estructuras mediante ordenador. Resolución de casos prácticos.
Tema 2: NOCIÓNS BÁSICAS DA NORMATIVA ESTRUCTURAL. 2.1.- Introducción á normativa de Accións.
2.2.- Introducción á normativa de Deseño Estructural.
2.3.- Resolución de casos prácticos