Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A24 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 24 45 69
Solución de problemas A24 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 10 12 22
Prácticas a través de TIC A24 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 10 12 22
Traballos tutelados A24 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 10 15 25
Proba mixta A24 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 4 6 10
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado