Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral O profesor establecerá as liñas xeráis a seguir polos alumnos, e dará orientacións precisas do traballo a desenrrolar.
Solución de problemas O alumno terá que resolver unha serie de casos prácticos de aplicación dos conceptos estudados.
Prácticas a través de TIC O alumno terá que resolver unha serie de casos prácticos de aplicación dos conceptos estudados mediante o oso de programas informáticos.
Traballos tutelados O alumno terá que resolver unha serie de casos prácticos de aplicación dos conceptos estudados mediante o oso de programas informáticos e outras técnicas de análise.
Proba mixta Proba escrita utilizada para a avaliación do aprendizaxe