Metodoloxías
Solución de problemas
Sesión maxistral
Descrición
O alumno conta có apoio do profesor a través das tutorías, así como das dúbidas que plantexe nas clases maxistráis e nas prácticas e traballo tutelado