Materias que se recomenda ter cursado previamente
CÁLCULO/730G03001
INFORMÁTICA/730G03004
ÁLXEBRA/730G03006
RESISTENCIA DOS MATERIAIS/730G03013
RESISTENCIA MATERIAIS II/730G03027

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
ESTRUTURAS METÁLICAS/730G03035
ESTRUTURAS II/730G03036
ESTRUTURAS DE FORMIGÓN/730G03037
VIBRACIÓNS/730G03040

Observacións
<p> Para axudar a conseguir un entorno inmediato sostible e cumplir co obxetivo da acción número 5: “Docencia e investigación saludable y sustentable ambiental y social” do "Plan de Acción Green Campus Ferrol":           </p><p>Débese de facer un uso sostible dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural.</p>