Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A18 B2 B3 B4 B5 B7 C3 C4 C5 30 45 75
Traballos tutelados A18 B2 B3 B4 B5 10 20 30
Solución de problemas A18 B2 B3 B4 B5 20 15 35
Proba mixta A18 C3 C4 C5 0 4 4
 
Atención personalizada 6 0 6
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado