Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Prácticas de laboratorio A25 B3 B6 C6 2 6 8
Proba mixta A25 B2 B3 B5 B6 2 8 10
Sesión maxistral A25 B2 B9 C4 C5 C6 53 26.5 79.5
Solución de problemas A25 B2 B3 B4 B6 2 14 16
Traballos tutelados A25 B2 B3 B4 B5 B6 C4 C1 1 31 32
 
Atención personalizada 4.5 0 4.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado