Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Nela iránse desenvolvendo os conceptos e exemplos necesarios para a comprensión do temario.
Solución de problemas Realizaranse en clase exercicios e problemas complementarios ó desarrollado nas sesións maxistrais
Prácticas de laboratorio Consistirán na realización de prácticas no taller da Escola.
As prácticas de laboratorio valoraránse pola Asistencia e pola entrega dos informes
Proba mixta Consistirá na realización dun exame no que se pode poñer un test teórico, cuestións teóricas, cuestións prácticas e problemas.
Para poder superar a Materia é obrigatorio ter realizado todas as prácticas de laboratorio.