Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba mixta A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C4 C5 C6 Examen tipo proba obxectiva 70
Solución de problemas A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C4 C5 C6 Realización das tarefas establecidas na materia, no marco desta metodoloxía 30
 
Observacións avaliación
Para aprobar a materia e indispensable ter realizadas e aprobada-las Prácticas de Laboratorio.

No marco da "Solución de problemas" incluiranse aspectos tales como asistencia a clase (Mínimo 80%), realización das prácticas de laboratorio, un control á metade do cuadrimestre, para axudar á obtención do aprobado.

E necesario superar o 50% da puntuación na proba obxetiva para supera-la materia.

Os Alumnos con "dispensa académica" deberán acreditar conocimientos prácticos da Materia mediante un exame de Laboratorio. Este examen se evaluará como APTO ou NON APTO. Para aprobar-la Materia deberán obter 50 puntos sobre 70 na proba obxectiva.